| Naujienos | Skelbiamas 2019 m. nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkursas

Naujienos

Skelbiamas 2019 m. nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkursas

Kviečiame nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO) teikti paraiškas 2019 m. NVO projektų finansavimo konkursui (toliau – Konkursas). NVO projektų paraiškas Konkursui gali teikti nevyriausybinės, bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės registruotos ir vykdančios veiklą Šiaulių mieste. Lėšos projektui skiriamos vadovaujantis: vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 […]

Kviečiame nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO) teikti paraiškas 2019 m. NVO projektų finansavimo konkursui (toliau – Konkursas). NVO projektų paraiškas Konkursui gali teikti nevyriausybinės, bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės registruotos ir vykdančios veiklą Šiaulių mieste.

Lėšos projektui skiriamos vadovaujantis:

 • vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A-523 ir kitais teisės aktais;
 • atsižvelgiant į einamųjų metų prioritetus.

NVO rėmimui iš Savivaldybės biudžeto skirta 32,5 tūkst. Eur lėšų suma. Konkursą organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nevyriausybinių organizacijų koordinatorius.

2019 metų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso prioritetų sąrašas:

 1. Šiaulių, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas.
 2. Socialiai pažeidžiamų, vienišų, senyvo amžiaus žmonių užimtumo didinimas.
 3. Pagalbos vaikui ir šeimai plėtra.

Paraiškų teikimo reikalavimai:

 • pareiškėjas vienam Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką;
 • teikiama popierine forma, užpildyta kompiuteriu ir pasirašyta įgaliotų asmenų, elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu); elektroniniu paštu, faksu ar kitu nei nurodytu adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos;
 • paraiška teikiama pagal nustatytą formą (Paraiškos forma);
 • paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėju vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti. Kartu su paraiška teikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba arba pateikiami pareiškėjo vadovo ar asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, patvirtinti dokumentų vertimai į lietuvių kalbą bei šių dokumentų užsienio kalba kopijos. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti tvarkingai susegti, puslapiai sunumeruoti vientisa tvarka, dokumentų kopijos pasirašytos pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, dokumentų kopijos patvirtintos tikrumo žyma.

Kartu su paraiška pateikiama:

 • VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija;
 • bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;
 • galiojančios sutarties kopija, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens;
 • laisvos formos pažyma apie projekto buhalterio, savarankiškai teikiančio buhalterinės apskaitos paslaugas (atlygintinai arba neatlygintinai), gebėjimą vesti projekto buhalterinę apskaitą ir tinkamai atsiskaityti už lėšas projektui įgyvendinti;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija;
 • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta laisvos formos pažyma, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nuostatų 20 punkte;
 • jei suteiktas partnerių, rėmėjų indėlis, privaloma pateikti indėlį pagrindžiančio dokumento kopiją pagal Nuostatų 9 punktą;
 • jei partneriai, rėmėjai ketina suteikti indėlį gali būti pateikta preliminari sutartis, ketinimų protokolas ar raštas, laiškas (neprivaloma);
 • kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti, jei jie išimtinai susiję su projektu, ar paaiškina kitus reikalaujamus dokumentus.

2019 m. prioritetai

Nuostatai

Paraiškos forma

Sutartis

Paraiškų pateikimo terminas ir vieta – nuo 2019 m. balandžio 17 d. iki 2019 m. gegužės 17 d. 15.45 val. Paraiškas priimamos ir registruojamos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamojo 16 kab. (Vasario 16-osios g. 62, 76295, Šiauliai). Jei paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip 2019 m. gegužės 17 d. 

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė) Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. (8 41) 596 308, el. p. neringa.zavackiene@siauliai.lt

recommended

APIE MUS

„Apskritasis stalas" – tai asociacija, vienijanti Šiaulių miesto jaunimo nevyriausybines organizacijas, skatinanti jų tarpusavio bendradarbiavimą, tobulėjimą, interesų atstovavimą savivaldybės lygmenyje.

KONTAKTAI

+370 638 61513
Vytauto g. 103A, Šiauliai, Lietuva

Pamėkite mūsų FB puslapį!