| Naujienos | Kviečiame tapti mokymo vadovų tinklo nariu

Naujienos

Kviečiame tapti mokymo vadovų tinklo nariu

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra), siekdama užtikrinti Europos Sąjungos programų – „Erasmus+“ jaunimo srities bei Europos solidarumo korpuso (Korpuso) – projektų kokybę, jų žinomumą ir prieinamumą, skelbia atvirą konkursą tapti Agentūros mokymo vadovų tinklo nariu. Mokymo vadovų tinklo nariu galima tapti sėkmingai praėjus atranką. Šios atrankos metu Agentūra planuoja atsirinkti 11 mokymo vadovų […]

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra), siekdama užtikrinti Europos Sąjungos programų – „Erasmus+“ jaunimo srities bei Europos solidarumo korpuso (Korpuso) – projektų kokybę, jų žinomumą ir prieinamumą, skelbia atvirą konkursą tapti Agentūros mokymo vadovų tinklo nariu.

Mokymo vadovų tinklo nariu galima tapti sėkmingai praėjus atranką. Šios atrankos metu Agentūra planuoja atsirinkti 11 mokymo vadovų darbui su Europos Sąjungos programų „Erasmus+“ bei Korpuso mokymo kursais.

Mokymo vadovai atrenkami 2 metų kadencijai (2019–2020 m. imtinai)

Agentūros mokymo vadovai:

 • dirba su standartiniais tarptautinių projektų dalyvių mokymais, darbe vadovaujasi Korpuso ir „Erasmus+“ programų vadovų reikalavimais mokymų kokybei užtikrinti.
 • dirba Korpuso savanoriškos ir profesinės veiklos projektų mokymų cikle: atvykusių dalyvių seminaruose (angl. on-arrival), vidurio įsivertinimo seminaruose (angl. mid-term), grįžusių dalyvių susitikimuose, įvairiuose mokymuose akredituotoms organizacijoms.
 • dirba su teminiais tarptautiniais ir nacionaliniais mokymais.

Plačiau apie mokymus rasite šiose nuorodose:

 • Korpuso programos vadovas doc >
 • „Erasmus+“ programos vadovas pdf >

Agentūra kasmet organizuoja apie 50 skirtingų mokymo renginių, tad kiekvienas mokymų vadovas per metus veda bent 3 renginius.

AGENTŪRA MOKYMO VADOVAMS SIŪLO

 • Galimybę gauti reikalingą ir aktualią informaciją, susijusią su Agentūros ugdomosios veiklos strategija, „Erasmus+“ jaunimo srities bei Korpuso strategijomis, metodinę mokomąją medžiagą, susijusią su mokymo informaciniais renginiais.
 • Galimybę kelti kvalifikaciją, gilinti žinias, įgyti naujos patirties mokymo kursų, stažuočių metu Lietuvoje ir užsienyje.
 • Galimybę dalyvauti ir teikti pasiūlymus Agentūros mokymo strategijai, jos įgyvendinimo priemonėms.
 • Galimybę dirbti tarptautinėse mokymo vadovų komandose.
 • Apmokėjimą už darbą renginiuose, remiantis fiksuotais vienos dienos įkainiais:
 • vienos dienos įkainis standartiniams mokymo kursams – 160 eurų;
 • vienos dienos įkainis standartiniams mokymo kursams, esant mažesnei dalyvių grupei (mažiau nei 10 dalyvių, mokymus veda vienas mokymo vadovas) – 170 eurų;
 • tarptautinių mokymo kursų atlygis derinamas kiekvienu atveju individualiai, apskaičiuojant mokymo kursų trukmę).

Mokymo vadovų veikla:

 • ugdomoji veikla, kuri gali apimti vietinių, nacionalinių ar tarptautinių mokymo kursų, seminarų, renginių planavimą, rengimą, įgyvendinimą, įvertinimą bei konsultacijas.
 • Tyrimų, apklausų vykdymas ar ekspertinė, konsultacinė pagalba tyrimų vykdytojams.
 • Ataskaitų apie vestus mokymo kursus rengimas ir pateikimas pagal iš anksto sutartą formą, kuri gali kisti priklausomai nuo ugdomosios veiklos pobūdžio.
 • Agentūros organizuojamų seminarų, konferencijų ar kito pobūdžio ugdomųjų veiklų koordinavimas.
 • Metodinės mokomosios medžiagos, naujų mokymo modulių rengimas.
 • Agentūros darbuotojų, mokymo vadovų ir Programų vartotojų konsultavimas bei dalijimasis informacija apie mokymus, neformalųjį ugdymą.
 • Domėjimasis kitomis Lietuvos ir Europos mokymo tendencijomis, programomis.
 • Dalyvavimas grupės narių arba Agentūros inicijuojamuose mokymo vadovų grupės susitikimuose.
 • Konsultacijų teikimas dėl Agentūros ugdomųjų veiklų vykdymo (pasitarimai dėl metinių prioritetų, mokymų koncepcijų ir pan.).

Reikalavimai norintiems tapti Agentūros mokymo vadovais:

 • būti bent 23 metų amžiaus;
 • išmanyti ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį;
 • būti susipažinus su Korpuso programa;
 • būti susipažinus su Youthpass aprašu;
 • turėti patirties neformaliojo ugdymo srityje;
 • turėti patirties su tarpkultūriškumo, savanorystės, įsidarbinimo, kompetencijų kėlimo, solidarumo skatinimo bendruomenėse temomis;
 • labai gerai mokėti anglų kalbą;
 • turėti patirties vedant mokymo kursus, seminarus, užsiėmimus jauniems žmonėms, paremtus neformaliojo ugdymo principais;
 • išmanyti jaunimo situaciją – būti susipažinus su jaunimo veikla, jos specifika ir problematika  Lietuvoje ir Europoje;
 • išmanyti darbo su jaunais žmonėmis, jų grupėmis specifiką – būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės bei norminiais aktais, reglamentuojančiais darbo su nepilnamečiais tvarką;
 • turėti teisę užsiimti mokymo veikla (pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą);
 • mokėti teikti pirmąją medicinos pagalbą;
 • gebėti dirbti su įvairiomis tikslinėmis grupėmis, valdyti neįprastas ir konfliktines situacijas.
 • Mokymo vadovas turi būti:
  • pravedęs bent 5 mokymus, iš kurių bent 3 būtų ne trumpesni kaip trijų dienų;
  • pagrįsti, kokiu būdu įgijo mokymo vadovui reikalingų kompetencijų (kompetencijų sąrašas pateikiamas bendrame dokumente apie šį konkursą);
  • būti sąmoningai apsisprendęs tapti mokymo vadovu;
  • dalyvauti metiniuose Agentūros mokymo vadovų tinklo susitikimuose.

ATRANKOS PROCESO ETAPAI

 • Užpildyti kandidato anketą. Kandidatas turi atitikti bendruosius mokymo vadovo reikalavimus. Užpildytą anketą reikia siųsti kristina@jtba.lt iki 2018 m. spalio 1 d. Laiško temoje nurodykite „Kandidatas į JTBA mokymo vadovus“. Anketą galite rasti čia. doc >
 • Pokalbiai su pirmą etapą praėjusiais ir atrinktais kandidatais (kandidatų sąrašas bus paskelbtas iki 2018 m. spalio 15 d.) bus organizuojami 2018 m. spalio 15–31 d.
 • Galutinį sprendimą dėl priimamų mokymo vadovų priima Atrankos komitetas, kurį sudaro mokymo vadovų tinklo ir Agentūros atstovai. Atrinkti mokymo vadovai bus informuoti iki 2018 m. lapkričio 12 d.

Naujai atrinktiems tinklo nariams Agentūra rengs įvadinį susitikimą (seminarą), kurio metu mokymo vadovai bus supažindinami su Agentūros mokymo vadovų tinklo veikla. Atnaujintas mokymo vadovų tinklas pradės dirbti nuo 2019 m. sausio mėnesio vidurio.

Prašome atsiųsti užpildytą kandidato anketą bei gyvenimo aprašymą iki 2018 m. spalio 1 d. el. paštu: kristina@jtba.lt su laiško tema „Kandidatas į JTBA mokymo vadovus“. Atrinktų kandidatų sąrašą paskelbsime Agentūros tinklalapyje www.jtba.lt iki 2018 m. lapkričio 12 d.  

Susiję dokumentai:

 • Kandidato anketa doc >
 • Mokymo vadovų teisės ir pareigos doc >
 • Pagrindinės kompetencijos, reikalingos Agentūros mokymo vadovui doc >
 • „Erasmus+“ pdf > bei Korpuso doc >programų vadovai

Kilus klausimams kreipkitės į Korpuso projektų koordinatorę Kristiną Gruodytę el. paštu kristina@jtba.lt

recommended

APIE MUS

„Apskritasis stalas" – tai asociacija, vienijanti Šiaulių miesto jaunimo nevyriausybines organizacijas, skatinanti jų tarpusavio bendradarbiavimą, tobulėjimą, interesų atstovavimą savivaldybės lygmenyje.

KONTAKTAI

+370 638 61513
Vytauto g. 103A, Šiauliai, Lietuva

Pamėkite mūsų FB puslapį!